LienVietPostBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019


Ngày 24/4/2019, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Năm 2018, LienVietPostBank cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra: tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường I đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng.

lienvietpostbank thong qua phuong an tang von dieu le nam 2019
Lienviet

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. Trong Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng.

Về cổ tức, 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt) và dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 là 10%.

Năm 2019, LienVietPostBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường I đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Tại Đại hội, các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người”, năm 2019, Ngân hàng phát huy các thành tích đã đạt được trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, với sự đồng tâm hiệp lực cùng phấn đấu của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của LienVietPostBank, LienVietPostBank sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2019.