Tiếp tục kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương


Bộ Công Thương tiếp tục kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

Tiếp theo Thông báo số 475/TB-BCT ngày 14/11/2018 của Bộ CôngThương về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lựợc, chính sách Công Thương; để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong thi tuyển, nhằm lựa chọn được người có đức và tài, phát huy được năng lực, phẩm chất khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương; Bộ Công Thương thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh trên, cụ thể như sau:

1. Chức danh thi truyển

Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương

2. Các thông tin liên quan đến thi tuyển

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (tại địa chỉ www.moit.gov.vn), bao gồm:

- Quyết định số 3318/QĐ-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Đề tài thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

- Kế hoạch số 7798/KH-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

a. Về thời gian

- Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ 03/01/2019 đến hết 31/01/2019.

- Thời gian thẩm định hồ sơ: từ ngày 11/02/2019 đến ngày 18/02/2019.

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện thi tuyển: từ ngày 19/02/2019 đến ngày 01/3/2019.

- Thời gian tổ chức thi viết: ngày 07/3/2019.

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: ngày 14-15/3/2019.

b. Về địa điểm

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội./.